#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

زيره و عطرسازي

زيره سبز جزء آن دسته از نوتهاي عطر است که يا دوستش دارند يا از آن متنفرند.Parfumistas که زياد از زيره سبز خوشش نمي¬آيد، بوي آن¬را به بوي بدن يا عرق تشبيه کرده است، اما آنهايي که زيره سبز را دوست دارند بويش را شگفت¬انگيز مي¬دانند. صحبت درباره¬ي تندترين نوت از زيره سبز است که در عطرها بکار برده مي¬شود.

#

در مورد خصوصيات بوي خود زيره سبز مي¬توان گفت گرم، تند و بسيار معطر است.من براي اينکه بفهمم که آيا زيره سبز بويش واقعا شبيه بوي بدن است، آزمايشي انجام دادم، مقداري از دانه¬هاي زيره سبز را داخل کيسه مخصوص عطر ريختم و درون قفسه عطرم قرار دادم. شش ساعت گذشت. جاي کوچک مخصوص عطر را چک کردم. قفسه عطر که کمي بوي فلورال شيرين و کمي بوي مرکبات و مقداري بوهاي اسپايسي ( تند و تيز ) و خنک داشت،حالا صرفا بوي اسپايسي (تند و تيز) داشت. تمامي رايحه¬هايي که قبلا وجود داشتند، بخاطر اين بوي مست کننده و تند وتيز از بين رفته بودند همچنين کمي بوي زننده به مشامم مي¬رسيد انگار که آنجا لباس نشسته¬اي را جا گذاشته بودم.
من نمي¬خواهم به جزئيات علمي درباره¬ي عرق بپردازم، تنها مي¬خواهم نظرات شخصي خود را در اين رابطه بنويسم. بوهاي متفاوتي از بدن ما خارج مي¬شود و ما آنها را همانطوري که اعصاب بويايي¬مان دريافت مي¬کنند توصيف مي¬کنيم ، درست مثل بوهاي پنيرمانده، پياز، بز، گاو، ماهي... به هر حال اين امر مربوط به بيني است.

#

با توجه به تجربه شخصي¬ام، من با بوي بدني مواجه شدم که درست مثل بوي چربي گوسفند بود و حتي بوي اسيد سولفوريک مي¬داد. بوي عرق بدنهاي مختلف ممکن است با هم فرق کند. بخشي از آن مربوط به برنامه غذايي و بخشي مربوط به نظافت شخصي است، اما زنندگي آن براي همه يکسان است. بنابراين بوي بد زيره سبز هم همين¬طور است لذا مردم در بعضي از عطرها با آن مواجه مي¬شوند و آنها را به ياد بوي عرق بدن مي¬اندازد.
زيره سبز، از تيره گياهان umbellifereae است و يا به عنوان )Apiaceaeخانواده گياهان معطر با ساقه توخالي،از خانواده هويج و جعفري) شناخته مي¬شود. Umbellifereae تيره بزرگي است و ويژگي کل آن ساقه¬هاي گلش است که به Spokes يا Umbells تقسيم شده¬اند که اين دو بخش به دو بخش ديگر تقسيم شده است.
انتهاي هر کدام از آنها يک گل پنج برگ وجود دارد که داراي پنج پيازچه و دو مادگي است که به دنبال آنها به يک دانه دو قلو وجود دارد. بطور کلي برگهايشان به شکل ظريفي تقسيم شده¬اند. بعضي از گياهان شناخته شده در اين تيره از اين قرارند : اينسون، رازيانه، گشنيز، شويد، زيره سياه، انواع هويج، جعفري کرفس، هويج وحشي و angelica ( نوعي گياه خوشبو از تيره جعفري).

#

زيره سبز يک گياه علفي کوچک است که بومي مصر بوده و همچنين در کشورهاي مديترانه¬اي، چين، ايران، سوريه و ترکيه کاشته مي¬شود. بزرگترين توليد کنندگان زيره سبز هند و مصر هستند. گلهاي اين گياه که سفيد يا صورتي کم¬رنگ است، نسبتا کوچک بوده و در خوشه¬هايي که شبيه چتر است، رشد مي¬کنند. گياهان زيره سبز را بايد با فاصله 75 ميلي¬متر کاشت . بعد از حدود 14 ماه، گياه پژمرده خواهد شد و دانه¬هايش از رنگ سبز به رنگ قهوه¬اي تغيير خواهند کرد که اين زمان مناسب دروي آنهاست. ابتدا گل گياه برداشت مي-شود سپس در زير آفتاب خشکش مي¬کنند و بعد از آن گياهان را خرمن مي¬کنند تا دانه¬ها را جدا کنند. اين دانه¬ها نسبتا کوچک هستند و هر کدام 9 شيار در امتداد درازاي قايق شکلشان دارند. بعد از اينکه اين دانه¬ها از گياهان جدا شدند، دوباره خشک مي¬شوند تا زماني¬که تنها در حدود 10%ميزان رطوبتشان باقي مانده باشد. اين دانه¬ها گرم هستند و از لحاظ مزه، مزه¬اي تند مثل رازيانه، هويج وحشي، angelica(نوعي گياه خوشبو از تيره جعفري ) انيسون و شويد دارند ، اما نوعي تلخي زننده که کمي مثل جوهر نعناع خشک و طعم فلفل¬دار است دارند که در ديگر دانه¬هاي مربوط به اين تيره يافت نمي¬شود. متداول¬ترين نوع زيره سبز دانه سفيد آن است اما دانه¬هاي سياه رنگي از آن هم وجود دارد که عموما سياه¬دانه ناميده مي¬شوند. اين دانه¬ها کوچکتر و شيرين¬تر بوده و به اندازه¬ي ريزدانه سفيد، داراي طعم تند و فلفلي نمي¬باشند.
روغن زيره از دانه رسيده و خشک شده گرفته مي¬شود. اين روغن معمولا به وسيله¬ي عصاره¬گيري بوسيله بخار و بوسيله عصاره¬گيري گازي با توجه به نقطه تقطير آن، بدست مي¬آيد و ادعا مي¬شود که روغن بدست آمده از اين طريق، به رايحه و طعم ادويه نزديکتر است. در ابتدا اين روغن بي رنگ بوده و با گذشت زمان زرد روشن مي¬شود. روغن اصلي زيره سبز شامل هيدروکربن، آلدهيد، کتان، الکل و اتر است.

#

با توجه به تجربه شخصي¬ام، من با بوي بدني مواجه شدم که درست مثل بوي چربي گوسفند بود و حتي بوي اسيد سولفوريک مي¬داد. بوي عرق بدنهاي مختلف ممکن است با هم فرق کند. بخشي از آن مربوط به برنامه غذايي و بخشي مربوط به نظافت شخصي است، اما زنندگي آن براي همه يکسان است. بنابراين بوي بد زيره سبز هم همين¬طور است لذا مردم در بعضي از عطرها با آن مواجه مي¬شوند و آنها را به ياد بوي عرق بدن مي¬اندازد.
زيره سبز، از تيره گياهان umbellifereae است و يا به عنوان )Apiaceaeخانواده گياهان معطر با ساقه توخالي،از خانواده هويج و جعفري) شناخته مي¬شود. Umbellifereae تيره بزرگي است و ويژگي کل آن ساقه¬هاي گلش است که به Spokes يا Umbells تقسيم شده¬اند که اين دو بخش به دو بخش ديگر تقسيم شده است.
انتهاي هر کدام از آنها يک گل پنج برگ وجود دارد که داراي پنج پيازچه و دو مادگي است که به دنبال آنها به يک دانه دو قلو وجود دارد. بطور کلي برگهايشان به شکل ظريفي تقسيم شده¬اند. بعضي از گياهان شناخته شده در اين تيره از اين قرارند : اينسون، رازيانه، گشنيز، شويد، زيره سياه، انواع هويج، جعفري کرفس، هويج وحشي و angelica ( نوعي گياه خوشبو از تيره جعفري).